1. Algemeen 
  1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GSMHOSPITAL handelend onder de handelsnaam GSMHOSPITALVENLO.com. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van GSMHOSPITALVENLO.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.GSMHOSPITALVENLO.com behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 GSMHOSPITALVENLO.com garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 2 a 3 werkdagen maar kan oplopen indien niet op vooraad naar 10 werkdagen. GSMHOSPITALVENLO.COM. zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
  2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3.3 Alle prijzen op de site zijn inclusief 21% BTW, uitgezonderd voor Occasion Toestellen die onder de margeregeling vallen.(0% BTW).
 4. Zichttermijn
  4.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.
  4.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.
  4.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
 5. Gegevensbeheer
  5.1 Indien u een bestelling of reparatie plaatst bij GSMHOSPITAL, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van GSMHOSPITALVENLO.com. GSMHOSPITALVENLO.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  5.2 GSMHOSPITALVENLO.COM respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  5.3 GSMHOSPITALVENLO.COM maakt gebruik van een nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 6. Reparatie
  6.1 Indien u een reparatie plaatst bij GSMHOSPITAL, bent u zelf verantwoordelijk voor het versturen van u toestel naar GSMHOSPITALVENLO.com.
  6.2 GSMHOSPITALVENLO.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele data die verloren gaat door of tijdens reparatie. 6.3 Reparaties die 3 maanden na ontvangen van de service bevestiging niet zijn opgehaald of betaald worden afgevoerd en vernietigd.
 7. Garantie
  7.1 GSMHOSPITALVENLO.com garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
  7.2 De garantietermijn van GSMHOSPITALVENLO.com komt overeen met de fabriek garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
  7.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
  7.4 Op tweedehandse producten geeft GSMHOSPITALVENLO.com individueel garantie.
 8. Offertes
  8.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
  8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt GSMHOSPITALVENLO.COM zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden GSMHOSPITALVENLO.COM. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 9. Overeenkomst
  9.1 Een overeenkomst tussen GSMHOSPITALVENLO.COM. en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door GSMHOSPITAL op haalbaarheid is beoordeeld. 9.2 GSMHOSPITALVENLO.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 10. Afbeeldingen en specificaties
  10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van GSMHOSPITALVENLO.COM gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 11. Overmacht
  11.1 GSMHOSPITALVENLO.COM. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van GSMHOSPITALVENLO.COM. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  11.3 GSMHOSPITALVENLO.COM behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is GSMHOSPITALVENLO.COM gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.